Privacyreglement

Om u zo goed mogelijk te behandelen worden zowel persoonlijke als medische gegevens geregistreerd. Er wordt zorgvuldig met uw gegevens omgegaan.

Op de registratie van uw gegevens is de ‘Wet op Bescherming Persoonsgegevens’ van toepassing. Een aantal regels is vastgelegd in onderstaand ‘Privacyreglement en praktijkafspraken’

Informatieplicht

De oefentherapeut heeft de plicht om u duidelijke informatie te geven over uw behandeling. De therapeut zal u informeren, begeleiden en adviseren bij aanvang en tijdens de behandeling. U als patiënt dient daarbij relevante informatie te verstrekken.

Dossier

De oefentherapeut houdt een dossier bij over uw behandeling. U heeft recht op inzage in uw dossier dat conform de wettelijke bepalingen gedurende 15 jaar vanaf het moment van vervaardiging wordt bewaard.
Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het dossier opgeslagen.
Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelend oefentherapeut verzoeken deze te wijzigen.

Privacy & geheimhoudingsplicht oefentherapeut

Uw privacy zal worden gerespecteerd. Alles wat u met uw oefentherapeut bespreekt zal vertrouwelijk worden behandeld. Alleen met uw toestemming mag aan anderen dan bij de behandeling direct betrokkenen informatie worden verstrekt.

Privacy van uw dossier

Uw dossier wordt conform de geldende wet- en regelgeving opgeslagen en bewaakt.

Deskundigheid oefentherapeut

U mag van uw oefentherapeut een deskundige behandeling verwachten. De therapeut neemt deel aan kwaliteitbevorderende activiteiten, zoals bij- en nascholing.

Onderzoek

Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens geanonimiseerd voor wetenschappelijk onderzoek en/of kwaliteitsverbetering worden gebruikt, kunt u dat vertellen aan uw oefentherapeut. Indien van toepassing, vermeldt de therapeut dit in uw dossier.
Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt aan de onderzoeker wanneer u daarvoor schriftelijke toestemming heeft verleend. Indien van toepassing, vermeldt therapeut dit in uw dossier.

Klachtenprocedure

U wordt zo goed mogelijk behandeld. Mocht er toch iets mis gaan of u bent ontevreden over bepaalde zaken dan staan we er open voor dit met u te bespreken. Komen we er samen niet uit dan kunt u via de klachtenregeling http://www.vvocm.nl/Cli%C3%ABnt/Klachtregeling.aspx lezen wat u in een dergelijke situatie kunt doen.